ᓄᓇᓕᓐᓂᒥᐅᑕᐃᑦ

Title Date

ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᕝᕕᓴᖅᑕᐅᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖅ
1.0 ᐊᑐᐊᒐᒧᑦ ᐅᖃᖅᓯᒪᓂᖏᑦ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ (“ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ”) ᐊᖏᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᕐᔪᐊᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐸᐱᓴᑦᑕᑲᐅᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᑦ (“ᐊᑐᐊᒐᖅ”) ᓈᒻᒪᑦᑐᒥᑦᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓂᕐᒥᑦᐱᖃᓯᐅᔾᔨᔪᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᓂᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓄᑦ, ᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᖅᑐᖅᐊᔾᔨᒌᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᓗᓂᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᖅ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥ.
ᑐᕌᒐᕆᔭᖓ ᑖᔅᓱᒪ ᐊᑐᐊᒐᐅᑉ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖃᓕᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᑉᐱᒍᓱᖃᑎᒌᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ ᐃᓅᔪᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᓐᓂᖃᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᖏᑎᐊᕐᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖅ.
ᐸᕝᕕᓴᐃᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᓯᓂᖅ ᑐᖁᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓂᒃᐅᔪᒧᑦ, ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᔅᓱᕉᓴᑦᑎᑦᑎᒍᓐᓇᖅᑐᓂ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑎᑦᑎᔮᖏᑦᑐᑦ, ᖁᔭᓈᕆᑐᐃᓐᓇᖏᓪᓗᑎ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒋᒧᓐᓃᖅᑕᐅᓗᓂ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᐃᓐᓈᖅᑕᐅᓂᕐᒥᑦ ᐸᕝᕕᓴᑦᑕᐅᓂᕐᒥᓘᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎ ᓈᒻᒪᑦᑐᓂᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᒃᑯᑦ.
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐊᓂᕐᒥᑦ ᐅᐱᒋᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ, ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᐃᓚᐃᓐᓈᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐸᕝᕕᓴᐃᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᒥᑦ ᐱᑲᒻᒪᒍᑎᐅᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎ ᑎᑭᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᖅᑲᖅᑎᑕᐅᓂᕐᒧᑦ.
ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓄᓐᓂᑦ, ᐳᓛᕆᐊᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓪᓗᖏᓐᓄᑦ ᐃᓄᐃᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᔭᖅᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓄᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᒪᓕᓐᓂᖃᕐᓗᑎ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᐸᕕᓴᐃᖏᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂᑦ. ᐸᕝᕕᓴᐃᔪᖃᕐᓂᕈᓂ, ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᑐᑦ, ᒪᓕᓐᓂᖃᕐᓗᑎ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᑐᐊᒐᕐᒥ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐸᕕᓴᐃᔪᖃᖃᑦᑕᖏᓪᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂᑦ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᑎ ᐃᓯᕈᓐᓇᐃᓕᑎᑦᑎᓂᖅ ᐸᕕᓴᖅᑐᒥᑦ ᐃᓪᓗᖑᓐᓄᑦ, ᓈᒻᒪᑎᓪᓗᒍ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᖃᑦᑕᕈᓐᓃᕐᓗᒋᑦ ᑳᓐᑐᕌᖅᑏᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑏᑦ.
 

05/09/2017