ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᑦ

ᐅᓪᓗ/ᑕᕐᑭ/ᐊᕐᕌᒍ

Deadline: 31/12/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔨᑦ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ
ᒪᑐᕕᑦᓴᖓ: ᒪᑐᐃᖓᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕋᓱᓐᓂᖏᓐᓂ
Deadline: 31/12/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᓴᓇᔪᓕᕆᓂᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᓛᖅᑐᖅ: ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ
Deadline: 01/12/2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᑦ: ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᓴᓇᓂᒃᑯᑦ
ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓴᓇᓂᒃᑯᑦ. ᐱᓕᕆᔪᒪᑦᓯᐊᕈᕕᑦ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ... ᐅᖃᓕᒫᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ »